- การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดชอบในทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง และกรณีศึกษาข้อพิพาทจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก

Visitors: 1,044,399